Regulamin kuponów rabatowych w ramach promocji "Rabat od dealera"

Postanowienia wstępne

1.    Wystawcą kuponów rabatowych jest MTD POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Orlu, ul. Ogrodnicza 1.

2.    Realizacja kuponów rabatowych ogranicza się do sklepu internetowego należącego do MTD POLAND Sp. z o.o. dostępnego pod adresem www.mtdsklep.pl.

3.    Każdy kupon rabatowy posiada indywidualne oznaczenie:

       a)    datę ważności

       b)    indywidualny ciąg znaków

4.    Możliwość uzyskania kuponu jest każdorazowo określana i regulowana przez Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.    Kupony rabatowe posiadają datę ważności.

6.    Skorzystanie z kuponu rabatowego, przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez MTD POLAND Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7.    Kupon rabatowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

8.    Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

9.    Kupon rabatowy będzie uprawniał do wzięcia udziału w Promocji z zastrzeżeniem, iż zakup uprawniający do uzyskania bonu rabatowego lub towarowego nie podlega obniżeniu o rabat przewidziany dla kuponu rabatowego.

10.    Każdorazowo określa się asortyment objęty promocją.

11.    W kwestiach zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązuje Regulamin sklepu internetowego www.mtdsklep.pl.

12.    Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.

13.    Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami.

14.    Ilość kuponów jest limitowana.

15.    Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.

Załącznik nr 1 do regulaminu kuponów rabatowych w ramach promocji „Rabat od dealera”

1.    Niniejszy załącznik określa warunki uzyskania Kuponu Rabatowego przez Klienta w ramach promocji o nazwie „Rabat od Dealera”, której Organizatorem jest MTD POLAND Sp. z o .o. oraz zakres asortymentu

2.    Uzyskanie Kuponu Rabatowego możliwe jest na podstawie zakupu dokonanego u wybranego autoryzowanego Dealera MTD POLAND sp. z o.o. w ramach następujących warunków:

Wartość brutto zakupu dokonanego u autoryzowanego dealera MTD POLAND Sp. z o.o.

Wartość brutto kuponu
dla KLIENTA

Minimalny zakup KLIENTA
w sklepie internetowym Organizatora –  ww.MTDsklep.pl

od 500 do 1000 zł

50,00 zł

125,00 zł

od 1001 do 2000 zł

100,00 zł

250,00 zł

od 2001 do 3000 zł

150,00 zł

375,00 zł

3.    Kod Rabatowy umożliwia uzyskanie rabatu, którego wartość określona jest w Pkt. 2 na zakup dowolnego asortymentu w sklepie internetowym Organizatora.